સોમવારથી ઓછા સ્ટાફ સાથે સરકારી ઓફિસ અને ડેઝીગ્નેટેડ હોસ્પિટલમાં કોરોનાની મફત સારવાર શરૂ