ગુજરાતની વિવિધ 26 યુનિવર્સિટીની લેબમાં હવેથી RT-PCR ટેસ્ટિંગ કરાશે