આજથી તમામ ખાનગી હોસ્પિટલ, ક્લિનિકમાં કોરોનાની સારવાર મળશે