આજથી રાજ્યના 3.25 કરોડ લોકોને 17 હજાર રેશનિંગની દુકાન પરથી ફ્રીમાં અનાજ અપાશે