ફાટકમુક્ત ગુજરાત: 16 બ્રિજ, 10 અંડરપાસ માટે 757 કરોડ ફાળવાયા