ગતિશક્તિ માસ્ટર પ્લાન બનાવનાર ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજ્ય