ગુજરાતમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો વ્યાપ વધારવા સરકાર કટિબદ્ધ – ભુપેન્દ્ર પટેલ