વડાપ્રધાન મોદીનું એરપોર્ટ ઉપર સ્વાગત કરતા રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી