ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 માટે ભારતનું નેતૃત્વ કરવા ગુજરાત સક્ષમ