લોજિસ્ટિક ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત, આસામ અને આંધ્રપ્રદેશ મોખરે