રીન્યુએબલ ઉર્જા પર ગુજરાત સરકારે કર્યુ બેઠકનું આયોજન