ગુજરાતે વર્લ્ડ ક્લાસ એજ્યુકેશન આપતી 103 યુનિવર્સિટીઓ બનાવવાનું કાર્ય સાકાર કર્યું છે – સીએમ