ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટ 9 થી 13 જાન્યુઆરી વચ્ચે યોજાવાની શક્યતા