ગુજરાતના મેડિસિન ઉદ્યોગે શરૂ કર્યું આત્મનિર્ભરતા મિશન