ત્રિનેત્ર – ઇન્ટીગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરને નેશનલ ઈ-ગવર્નન્સ ગોલ્ડ અવૉર્ડ પ્રાપ્ત થયો