બે રેલ્વે ઓવરબ્રિજ અને એક અંડરપાસ માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી