મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં 1113 કરોડના રોકાણ માટે MoU કરાયા