આરોગ્યધામનું મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ