ભાવનગરમાં કોરોનાના નિયંત્રણ સંદર્ભે જરૂરી વ્યવસ્થા કરવા તંત્રને CMની સુંચના