ગામડા, નાના શહેરોમાં મૂવમેન્ટ રજિસ્ટર નિભાવવા તલાટી, CEOને CMની સૂચના