પાલજ, બાસણ, શાહપુર રોડનું મજબૂતીકરણ કરવા નિર્ણય થયો