કડીની સંસ્થાઓ સામાજિક સમરસતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની છે – મુખ્યમંત્રી