જામનગરમાં સૌની યોજનાના બીજા-ત્રીજા તબક્કાનું લોકાર્પણ