લોકશાહીના વાતાવરણમાં ગુજરાતનું નામ પહેલરૂપ રાજ્યમાં લેવામા આવે તેવું વાતાવરણ બનાવીએ – મુખ્યમંત્રી