રાજ્યની વધુ 9 નગરપાલિકામાં બનશે આધુનિક સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ