સૌથી વધુ 882 ટ્રેનમાં 12 લાખથી વધુ શ્રમિકોને વતન મોકલાયા