15 હજાર કરોડથી વધુના સેવાકીય કામો, જ્ઞાનશક્તિ દિવસ