અમિત શાહે ઉભી કરેલી આરોગ્ય સુવિધાનો લાભ 8 લાખથી વધુ લોકોને મળશે