મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના સતત બીજા વર્ષ માટે પણ મંજૂર