ડિપ્લોમા, ડીટુડીમાં પ્રવેશ લેનારને મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનો લાભ