10 લાખની વસ્તી પર અમદાવાદમાં 2 હજારથી વધુ નમૂનાના પરીક્ષણો