ગુજરાત સરકાર આજથી દુકાનો ખોલવાની મંજૂરી આપી, પરંતુ મોલ્સમાં નહીં