અમદાવાદ સહિત 8 મહાનગરમાં જ રાત્રિ કર્ફ્યુ અમલી: કોચિંગ-ટ્યુસનને મંજૂરી