ગુજરાતના દરિયાઈ વિસ્તારમાં કોઈપણ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવાશે નહીં