રાજ્યમાં નવા શૈક્ષિણિક વર્ષમાં કોઈ સ્કૂલ ફી વધારો નહીં કરે: CM રૂપાણી