ફસાયેલા કામદારોને સરહદ પાર કરવામાં મદદ માટે નોડલ અધિકારીઓ, વેબ પોર્ટલ