હવે નિયમ ભંગ થશે તો છૂટછાટ રદ કરવામાં આવશે: અશ્વિનીકુમાર