ધોરણ 9થી 12માં પ્રવેશથી વંચિત વિદ્યાર્થીઓને વધુ એક તક મળશે