પેપરલેસ ગવર્મેન્ટ વડાપ્રધાન મોદીના અભિગમને આભારી, રાજ્યની 8000 ગ્રામ પંચાયત નેટવર્કથી જોડાઈ જશે – ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ