આઠ મહાનગરમાં લોજિસ્ટિક્સ સેક્ટરના ઝડપી વિકાસ માટે પ્લાન બનાવાશે