જંબુસરમાં 2500 કરોડના બલ્ક ડ્રગ પાર્કનું ખાતમુહૂર્ત