રાજ્યમાં 50 લાખથી વધુ લાભાર્થીઓને પ્રિન્ટેડ આયુષ્માન PVC કાર્ડ અપાશે