આજથી ‘સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ નો આરંભ રાજનાથ સિંહ ઉદ્ઘાટન કરશે