વાઈબ્રન્ટ સમિટ માટે રોકાણકાર, કંપની-ડેલીગેશનનું રજીસ્ટ્રેશન શરૂ