નોંધણી કચેરીઓને આધુનિક બનાવવામાં આવશે, એમ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું