શહેરમાં આજથી માસ્ક વિના ફરનારને 5000નો દંડ અથવા 3 વર્ષની જેલ