13,440 કરોડ રૂપિયા રાજ્યના મહાનગરો અને નાગપાલિકાઓમાંના શહેરી વિસ્તારોના વિકાસ માટે ફાળવણી