ત્રણ જિલ્લામાં 4.82 લાખ વ્યક્તિઓને રૂ.25.60 કરોડ કેશ ડોલ ચૂકવાઈ: રૂપાણી