સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમ ભારત દેશના સાંસ્કૃતિક વૈભવનો મહોત્સવ : સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ