અમદાવાદ અને રાજકોટ વચ્ચે સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન દોડાવાશે